FGT 第一通用科技
最新消息
Home > 最新消息 > 观看最新消息
发布日期: 2018-06-04 09:59:32
讯息分类: FGT 讯息
标题: 公告-员工旅游
公告-员工旅游
 
该时间本公司将休假暂停营业
 
 时间:2018/6/6~6/10

TEL:886-6-263-2460     FAX:886-6-265-0141
NO.6,Shin-Ai Rd.South District,Tainan,702,Taiwan ROC    台湾台南市安平工业区新爱路6号