FGT FGT
人力招募
Skype 線上諮詢

Follow Us

Home > Careers > Vacancy
Vacancy Name Trợ lý bán hàng Doanh nghiệp Việt Nam (bán thời gian)
內容
Trợ lý bán hàng Doanh nghiệp Việt Nam (bán thời gian)
1. có kinh nghiệm kinh doanh điện thoại
2. Nấu Việt, tiếng Trung thành thạo
3. Một sự phát triển kỳ lạ của kinh nghiệm khách hàng (cộng)
Giờ làm việc: AM9: 00 ~ PM12: 00 hoặc PM13: 00 ~ PM18: 00 (4 giờ / ngày)
Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Tainan
Công việc: Bán thời gian
 
Vietnam Business Sales Assistant (part-time)
1. have a business phone call experience
2. Cooked Vietnamese, Chinese fluently
3. A strange development of customer experience (plus)
Working hours: AM9: 00 ~ PM12: 00 or PM13: 00 ~ PM18: 00 (4 hr / day)
Work Location: Tainan Corporation
Job: Part-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL:886-6-263-2460     FAX:886-6-265-0141
NO.6,Shin-Ai Rd.South District,Tainan,702,Taiwan ROC